правила правила

главни правила

ДВЕ ОСНОВНИ ПРАВИЛА:

- Сите термини МОРА да се искористат во рок од 30 дена.(без пролонгирање)

- Денот што се наоѓа на членската карта е ден кога треба да се изврши плаќањето.

1. На почеток и крај на работниот ден, задолжително проветрување на сите простори и дезинфекција на прострии, работни површини, опрема, справи и други реквизити за вежбање и задолжителна дезинфекција на подот.

2. Корисниците на услуги, доколку сакаат може однапред закажат термини за посета на клубот .

3.Корисниците на услуги, задолжително да користат сопствени пешкири и други средства за лична хигиена.

4. При секој влез на вработени и корисници, да се врши задолжителна дезинфекција на раце со средство кое содржи 70% alc.

5. На видно место да се означат правила за однесување за вработените и корисниците на услугите.

6. Користењето на заедничките помошни простории, како туш кабини и соблекувални се дозволува доколку е обезбедено чистење и дезинфекција на просториите по секоја употреба.

7. Опремата, справите и реквизитите задолжително да се дезинфицираат после секој корисник.

Со почит,

Студио Топ Форма