правила правила

главни правила

1. На почеток и крај на работниот ден, задолжително проветрување на сите простори и дезинфекција на прострии, работни површини, опрема, справи и други реквизити за вежбање и задолжителна дезинфекција на подот.

2. Корисниците на услуги, доколку сакаат може однапред закажат термини за посета на клубот .

3.Корисниците на услуги, задолжително да користат сопствени пешкири и други средства за лична хигиена.

4. При секој влез на вработени и корисници, да се врши задолжителна дезинфекција на раце со средство кое содржи 70% alc.

5. Сите вработени задолжително да носат заштитна маска текот на целото работно време.

6. На видно место да се означат правила за однесување за вработените и корисниците на услугите.

7. Бесконтактно мерење на температура на вработени и корисници. На лица со покачена температура им се забранува влез во клубот.

8. Користењето на заедничките помошни простории, како туш кабини и соблекувални се дозволува доколку е обезбедено чистење и дезинфекција на просториите по секоја употреба.

9. Распоредот на опремате, справите и другите реквизити за вежбање, односно организацијата на вежбањето мора да биде на начин што ќе се одржува физичко растојание од 2м помеѓу секој корисник.

10. Опремата, справите и реквизитите задолжително да се дезинфицираат после секој корисник.

11. Во случај да постои сомнеж некој од вработените или корисниците да има респираторни симптоми, одговорното лице е должно веднаш да го отстрани од просториите на клубот.

Со почит, Студио Топ Форма