правила правила

главни правила

ДВЕ ОСНОВНИ ПРАВИЛА:

- Сите термини МОРА да се искористат во рок од 30 дена.(без пролонгирање)

- Денот што се наоѓа на членската карта е ден кога треба да се изврши плаќањето.

ОСТАНАТИ ПРАВИЛА:

- Задолжително доаѓање навреме на часовите.

- Не е дозволено користење на мобилни телефони за време на часовите.

- Корисниците на услуги, задолжително да користат сопствени пешкири и други средства за лична хигиена.

Со почит,

Студио Топ Форма